Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

Nogometni savez Zadarske županije Nogometni savez Zadarske županije

Propozicije KUP-a - 2018

Izvršni odbor saveza sukladno članku 44. Statuta, na sjednici održanoj 04.12.2017. godine, donosi:

 

PROPOZICIJE ZA NATJECANJE HRVATSKOG KUP-a

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U natjecanju za Hrvatski nogometni kup na području NSZŽ-e, u svakoj natjecateljskoj godini, obvezni su sudjelovati klubovi s područja NSZŽ, i to:

- sve seniorske momčadi klubova 1. hnl-e, 2. hnl-e, 3. hnl-e, osim klubova, koji su u toj natjecateljskoj godini stekli pravo sudjelovanja u završnici Hrvatskog nogometnog kupa po osnovi koeficijenta uspješnosti završnice HNK-a,

- sve seniorske momčadi klubova 1. žnl-e i 2. žnl-e,

- sve kadetske momčadi,

- sve pionirske momčadi

 

Članak 2.

Natjecanje se provodi po jednostrukom bod sustavu, a istim rukovode organi imenovani od Izvršnog odbora Saveza.

 

Članak 3.

Organizaciju utakmica provode klubovi, koji igraju na domaćem terenu i obvezni su istu sprovoditi u skladu s Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a, odredbama ovih Propozicija i drugih normativnih akata HNS-a i Saveza. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.

 

Članak 4.

Vrijeme trajanja utakmica po kategorijama uzrasta je utvrñeno odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. U slučaju, da utakmica na kraju završi nerješenim rezultatom, neće se igrati produžeci, već će se pobjednik dobiti izvoñenjem jedanaesteraca, na način, koji je predviñen Pravilima nogometne igre.

 

Članak 5.

Kalendar natjecanja usvaja Izvršni odbor Saveza. Raspored parova se utvrñuje ždrijebom u skladu s odredbama članka 6. Povjerenik za natjecanje može, u opravdanim slučajevima, odobriti izmjena dana i satnice odigravanja pojedinih utakmica. Finalne utakmice juniora i kadeta u principu se organiziraju istog dana naistom igralištu

 

Članak 6.

Kod određivanja domaćinstva prilikom ždrijebanja vrijede sljedeća pravila:

- klub, koji je dva puta uzastopno bio gost u narednom kolu je domaćin, osim u slučaju kada je i drugi klub dva puta zaredom bio gost, u tom slučaju domaćin će biti prvo izvučeni klub,

- klub, koji je uzastopno dva puta bio domaćin u narednom kolu je obvezno gost, osim u slučaju kada je i drugi klub također bio dva puta uzastopno domaćin, u tom slučaju domaćin će biti prvo izvučeni klub,

- u slučaju, da su oba kluba u posljednjem kolu bili domaćini ili gosti, domaćin je onaj klub, koji je prvo izvučen,

- u slučaju, kada je u prvom kolu jedan klub bio domaćin, a drugi gost, domaćin je onaj klub, koji je u prvom kolu bio gost,

- u svim ostalim slučajevima domaćin je onaj klub, koji je više puta bio gost.

- u slučaju, da su klubovi u svemu izjednačeni, domaćin će se odrediti ždrijebom.

 

Članak 7.

Organizator svih finalnih utamica je Nogometni savez Zadarske županije, te se finalna utakmice igraju na igralištu Stanovi.

 

PRAVO NASTUPA

Članak 8.

Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači, koji su stekli pravo nastupa na dan odigravanja utakmice. Pravo nastupa po kategorijama natjecanja imaju samo igrači kojim ispunjavaju uvjete predviñene člankom 49. Pravilnika o onogometnim natjecanjima HNS-a.

 

Članak 9.

Igraču, koji na istoj utakmici dobije dvije (2) opomene, odnosno kojem je nakon druge opomene pokazan crveni karton, ne upisuju se izrečene opomene, nego se u zapisnik utakmice upisuje isključenje igrača uz obrazloženje, da su isključenju prethodile dvije opomene.

 

Članak 10.

Svi igrači, koji nastupaju na kup utakmicama, moraju imati uredno obavljen liječnički pregled.

Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi danom upisa u športsku iskaznicu. Od tog dana teče rok od 6 mjeseci valjanosti liječničkog pregleda za igrače svih kategorija.

 

DELEGATE UTAKMICA

Članak 11.

Za svaku utakmicu Povjerenik za natjecanje odreñuje delegata, koji ima vrhovni nadzor na utakmici.

Delegat je obvezan kompletan Zapisnik sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. Zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici u jednom primjerku delegat dostavlja

Savezu u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice. Po jedan primjerak Zapisnika utakmice i izvještaja o utakmici delegat uručuje službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju Zapisnika.

U koliko na utakmicu ne doñe delegat, dužnost delegata će obaviti sudac utakmice. Delegat, koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, bit će izostavljen u jednom ili više odreñivanja, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak.

 

SUĐENJE

Članak 12.

Za sve prvenstvene utakmice suce odreñuje Povjerenik za suđenje. Ako sudac, koji je određen za suñenje utakmice ne doñe na igralište u odreñeno vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i prvog pomoćnog suca, utakmicu će suditi drugi pomo-

ćni sudac. Ukoliko na utakmicu ne doñu niti sudac, niti pomoćni suci, klubovi će se pis meno sporazumijeti, da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca. U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti, koji će od prsutnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba zapisnički konstatirati. Ako na utakmicu ne dođe jedan od pomoćnih sudaca sudac će odlučiti tko će obnašati dužnost pomoćnog suca.

 

Članak 13.

Sudac je obvezan, da provjeri podatke unesene u zapisnik i da istog svojeručno potpiše. Suci su obvezni u Zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i nakon utakmice.

 

Članak 14.

Sudac koji se u svezi s obavljanjem dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava, odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, bit će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suñenje.

 

OCJENA SPOSOBNOSTI ZA IGRU

Članak 15.

Utakmice se mogu igrati samo na terenu, koji je podoban za igru. Domaći klub je obvezan pripremiti teren tako, da bude potpuno podoban za odigravanje utakmice. Pregled terena mora se izvršiti u nazočnosti oba kapetana momčadi i to u vrijeme odreñeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana momčadi i suca utakmice.

Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac koji je odreñen da sudi utakmicu. Sudac i delegat su obvezni unijeti u Zapisnik donijetu odluku o nepodobnosti terena i Zapisnik dostaviti Savezu u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom ili telefaksom.

 

ŽALBA NA UTAKMICU

Članak 16.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje, koji ih rješava u prvom stupnju.

Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom, brzojavom ili telefaksom u roku od 48 sati od dana odigravanja utakmice, a obrazloženje u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj taksi, mora se dostaviti u roku od tri dana od dana odigrane utakmice. U koliko rok za ulaganje žalbe istječe u nedjelju ili na državni blagdan, isti se produžava za slijedeći dan. Nenajavljene, nepravovremene, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe neće se uzeti u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će se registrirati s postignutim rezultatom. Pri ocjeni pravovremene žalbe, uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma, brzojava ili telefaksa. Odluka o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku 14 dana od dana prijema žalbe, a u skraćenom postupku u roku od sedam (7) dana.

 

Članak 17.

Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe u roku od pet (5) dana od dana uručenja odluke. Žalba se podnosi putem Povjerenika za natjecanje, čija se odluka žalbompobija.

Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a uskraćenom postupku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe. Odluka Komisije za žalbe je konačna.

Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviñenom roku, smatra se da žalba nije usvojena.

REGISTRACIJA UTAKMICA

Članak 18.

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forfe), utakmica se registrira postignutim rezultatom. Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana njihovog odigravanja. U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke.

 

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Članak 19.

O disciplinskim prekršajima, koje izvrše klubovi, igrač, suci, treneri i ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac na osnovi odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a.

 

PRAV IZ NATJECANJA I NAGRADE

Članak 20.

Pobjednička momčad u kategoriji senior, juniora i kadeta stiče pravo sudjelovanja u pretkolu završnice za ulazak u 1/16 završnice HNK-a za 2018. godinu.

 

Članak 21.

Pobjedničkim momčadima u svim kategorijama će se uručiti pokal u trajno vlasništvo. Drugoplasiranim momčadima biti će dodjeljena prigodna priznanja.

 

NOVČANE OBAVEZE

Članak 22.

Troškove prijevoza i naknada sudaca i delegata klubovi plaća klub domaćin neposredno po završenoj utakmici. Naknada za suce i delegate na seniorskoj utakmici je ista kao i na utakmici 1. žnl, a na utakmicama kadeta i juniora kao i na utakmicama ovih kategorija u redovnom natjecanju mlađi uzrasta.

 

OSTALE ODREDBE

Članak 23.

Utakmice se moraju igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju odredbama Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i koja su registrirana od strane nadležnog nogometnog organa.

 

Članak 24.

Utakmica se obvezno igraju loptom koja po svemu mora odgovarati Pravilima nogometne igre. U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu lopta ne smije biti bijele boje.

 

Članak 25.

Gostujući klub mora poštivati osnovnu boju dresa domaćina koja je prijavljenaSavezu. Klub domaćin mora nastupiti u osnovnoj boji dresa. Ako gostujući klub nema dresove druge boje, domaćin će mu posuditi dresove druge boje, različite od svojih, uz naknadu troškova pranja i peglanja dresova.

Vratar mora nositi dres u boji, koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača obiju momčadi i sudaca.

Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju na zadnjoj strain svojih dresova imati brojeve vidljive boje u odnosu na boju dresa (košulja) od propisanih veličina 30 x 20 x 5 cm, te iste brojeve odgovarajućih veličina na donjem dijelu gaćica. Brojevi na dresovima i gaćicama moraju se slagati sa brojevima u Zapisniku utakmice.

 

Članak 26.

Nedolazak na utakmicu zbog kvara na prijevoznom sredstvu (autobus) smatrat će se opravdanim razlogom u sljedećem:

- ako klub odmah dojavi svoj nedolazak klubu domaćinu, povjereniku za natjecanje, odnosno službenim osobama te utakmice, putem telefona ili faxa;

- ako je kvar autobusa utvrdila Policijska postaja na području koje se dogodio kvar;

- klub je obvezan u roku od 24 sata dostaviti Savezu zapisnik Policijske postaje koja je utvrdila kvar autobusa.

Odgađanje utakmice radi bolesti igrača smatrat će se opravdanim ako je odgađanje zatraženo najmanje 48 sati prije odigravanja utakmice, osim u slučajevima više sile (epidemija, trovanja i sl.). Da bi klub zatražio odgodu utakmice radi bolesti potrebno je dokazati bolest najmanje sedam igrača koji su nastupali u prethodnim kolima natjecanja. Dokaz o bolesti igrača mora biti izdan i ovjeren od nadležne zdravstvene ustanove s brojem djelovodnika iste i pojedinačne dijagnoze bolesti igrača s

faksimilom i potpisom liječnika.

 

Članak 27.

Za vrijeme odigravanja utakmice u ograđenom dijelu igrališta pored terena za igru, u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti sljedeće službene osobe:

- prestavnici klubova (po jedan od svakog kluba),

- treneri (dva) za svaki klub s oznakom kluba,

- rezervni igrač u športskoj opremi i prema popisu u Zapisniku sedam (7) na svakoj klupi kluba,

- liječnik kluba (jedan) s oznakom,

- fizioterapeut kluba (jedan) s oznakom.

Članak 28.

Za svaku utakmicu obvezno se sačinjava Zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS. Zapisnik se obvezatno ispunjava pisaćim strojem. Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o ispravnom unošenju točnih podataka u Zapisnik, koji su dužni svojeručno potpisati.

 

ORGANI NATJECANJA

Članak 29.

Organi natjecanja su:

- Povjerenik za natjecanje,

- Povjerenik za suđenje,

- Disciplinski sudac,

- Komisija za žalbe,

- Povjerenik za sigurnost.

 

POVJERENIK ZA NATJECANJE

Članak 30.

- rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a;

- određuje delegate za utakmice;

- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju;

- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja;

- na osnovu utvrñenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave Disciplinskom sucu;

- na zahtjev IO NSZŽ-e podnosi izvještaje i analize natjecanja;

- obavlja i druge dužnosti vezane za natjecanje, koje mu povjeri Izvršni odbor.

 

POVJERENIK ZA SUĐENJE

Članak 31.

- određuje suce za suñenje utakmica kupa;

- informira suce o obvezama iz odreñivanja;

- prikuplja i analizira zapisnike i izvještaje o suđenju;

- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz podnesenih prijava, prigovora, žalbi i dr. u svezi uđenjem;

- na zahtjev IO NSZŽ-e podnosi izvještaje i analize suđenja;

- obavlja i drge poslove i dužnosti koje mu povjeri Izvršni odbor, odnosnoorgani Saveza.

 

DISIPLINSKI SUDAC

Članak 32.

Disciplinski sudac riješava u prvom stupnju o svim prekršajima, koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom HNS-a.

 

KOMISJA ZA ŽALBE

Članak 33.

Komisija za žalbe riješava u drugom stupnju o žalbama na odluke Povjerenika lige i Disciplinskog suca.

Odluka Komisije za žalbe je konačna. Žalba se dostavlja u roku predviñenom u članku 18. ovih Propozicija, a računa se od dana prijema rješenja preporučenom poštom ili telefaksom. Komisija na zahtjev Izvršnog odbora Saveza podnosi izvješće o radu.

 

Članak 34.

Svi sporovi koji nastanu u svezi kup natjecanja, a ne mogu se riješiti sporazumno, predat će se na konačno rješavanje Izvršnom odboru Saveza. O sporovima klubova vezanim za natjecanje ne mogu odlučivati redovni sudovi.

POVJERNIK ZA SIGURNOST

Članak 35.

- obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica,

- surañuje s povjerenicima za sigurnost u klubovima i pomaže im u radu,

- podnosi izvještaje Izvršnom odboru NSZŽ-e s prijedlozima eventualnih novih mjera.

 

KAZNENE ODREDBE

Članak 36.

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni, klubovi, igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članka 37.

Za sve što nije predviñeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, te ostali propisi i odluke HNS-a i Saveza.

 

Članak 38.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske Županije.

 

Članak 39.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja.

 

Dopredsjednik:

Viktor Prtenjača

 

Broj: 109-12/17                                                                                                                                                

Zadar, 04.12.2017.                                                                                                                                          

 

glasnik2